Kjøpsvilkår (Salgsbetingelser) for Vkworld Norge/Zarepta AS

Vennligst les gjennom understående kjøpsvilkår for netthandel på Vkworld.no. Kjøpsvilkårene kan endres til enhver tid, og bør derfor leses gjennom hver gang du gjennomfører et kjøp på Vkworld.no.

Partene

Selger er:

Vkworld Norge/Zarepta AS
Organisasjonsnummer: 990744076
Postadresse: Vækerøveien 203, 0751 Oslo
E-post: kundeservice@wkworld.no
heretter omtalt som «Vkworld».

Kjøper er:

Person som er oppgitt som kjøper ved bestilling.
heretter omtalt som «du», «kjøper» eller «kunden».
Kjøper og selger omtales samlet som «partene».

Generelt

Kjøp av varer eller tjenester fra https://vkworld.no er regulert av bestemmelsene i disse kjøpsvilkårene. Kunder under 18 år kan bare handle, grunnet aldersgrense for betalingssystemene som Vkworld benytter, ved å få en myndig person (eksempelvis en foresatt) til å foreta handelen.

Kjøpsvilkårene innebærer ingen begrensning i kundens ufravikelige rettigheter i henhold til, eksempelvis, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Bestilling og avtale

Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet ved ordrebekreftelse), opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på serveren til www.vkworld.no. Vkworld er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt på www.vkworld.no. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Ved mottatt bestilling, vil Vkworld bekrefte ordren ved automatisk å utstede ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og sjekk at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi tar forbehold om at produktet kan være utsolgt eller kan være utgått av sortimentet.

Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Vkworld, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det som er tilbudt på www.vkworld.no. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil – se avsnittet nedenfor om Priser.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Vkworld i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved slike skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser, nettbutikk mv., kan Vkworld ensidig endre, slette eller avvise ordre. 

Inngått avtale vil bli arkivert etter gjeldende regelverk og er tilgjengelig for kunden på forespørsel. Avtalen inngås på norsk.

Prisbetingelser

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Hvis frakt tilkommer, vil dette fremgå uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet.

Vkworld leverer fraktfritt til kunder/adresser i Norge. 

Betaling

Vkworld bruker betalingsløsning fra Stripe; en tredjeparts betalingsløsning som gjør det mulig å motta betaling med kredittkort og debetkort i nettbutikken.

Det eneste du trenger er et gyldig kredittkort eller debetkort med Visa eller Mastercard logo.

Salgspant

Vkworld forbeholder seg salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14 flg.

 

Levering og risikoen for varen

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som angitt i ordrebekreftelsen.

Vkworld har risikoen for produktene inntil levering av varen eller tjenesten til kunden eller representant utpekt av kunden. Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått varen eller tjenesten i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil Vkworld gi kunden informasjon så fort Vkworld har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Vkworld Norge/Zarepta AS levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen blir sendt i post som klimanøytral pakke med sporing til nærmeste postutlevering.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi Vkworld melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Vkworld uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Utover de direkte returkostnadene vil kjøper ikke bli pålagt ytterligere kostnader som følge av at kjøper utøver angreretten, så lenge varene returneres i samme stand og mengde som de ble mottatt. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Ved bruk av angreretten vil Vkworld tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra Vkworld fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Vkworld har rett til å holde tilbake betalingen inntil varene er mottatt fra kjøper eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Vkworld ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen.     Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Vkworld. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Vkworld ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Vkworld at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Vkworld oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom Vkworld ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre Vkworld til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Vkworld ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Vkworld nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet Vkworld om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Vkworld godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Vkworlds kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Vkwold melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Vkworld.

Reklamasjon til Vkworld må skje skriftelig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Vkworld kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Vkworld urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Vkworld har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Vkworlds rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Vkworld eller forhold på Vkworlds side, kan Vkworld i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Vkworld vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Vkworld kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Vkworld sin rett dersom Vkworld venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Garanti

Garanti som gis av Vkworld eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning, for eksempel med hensyn til et produkts varighet. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. Se Garanti.

Rettigheter

Nettsiden https://vkworld.no og alt innhold som der er tilgjengelig tilhører Vkworld eller våre samarbeidspartnere. Informasjonen er beskyttet bl.a. gjennom lover om immaterielle rettigheter og markedsføring. Varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om produkter, eller annet innhold, kan ikke gjenbrukes uten Vkworlds skriftlige forhåndsgodkjenning.